Nikola Poposki

Nikola Poposki

Minister of Foreign Affairs

European Forum Wachau
Nikola Poposki participated at one of our events.

Veranstaltungen

Wachau European Forum 2013

All Details and Speeches of this Event
EN